L
o
a
d
i
n
g
.
.
.

Variety: Short Grain Sushi Rice Koshihikari